3-jpg-crop-original-original

Nadav Kander

Chongqing II, Chongqing Municipality From the Series Yangtze, The Long River